สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างาน

ว่าที่ ร.ต.ณัฐภูมิ จับคล้าย
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
นายนรากร คงศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุลารัตน์ จงจิตร