วิทยบริการและห้องสมุด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว