งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างาน
ลูกจ้างชั่วคราว