งานทะเบียน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างานทะเบียน
ลูกจ้างชั่วคราว
นายทินกร มโนภิรมย์กุล
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวพัทธ์ธีรา คชาชัย
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวรุ่งทิวา พีระสงคราม