งานประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน
เจ้าหน้าที่งาน
นายจารุวัฒน์ อินทรบำรุง
ครู / คศ.3
ลูกจ้างชั่วคราว