งานประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายจารุวัฒน์ อินทรบำรุง
ครู / คศ.3
ลูกจ้างชั่วคราว