งานบุคลากร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้างานบุคลากร
เจ้าหน้าที่
ลูกจ้างชั่วคราว