งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
หัวหน้างาน

นางสาวจันทร์เพ็ญ สินธเกิด
เจ้าหน้าที่
ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)