งานบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้างาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุนิชา กาญจนประดิษฐ์