แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

อ.ธีระพงศ์ แสงสุวรรณ หน.แผนก
 

อ.ไชยวัฒน์ จักรไชยโยค

อ.คมสันต์ ม่วงทิพย์
 

ดร.ฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ

อ.สมคิด จุติยนต์
 

อ.สุมล จันทร์งาม

อ.กฤตนัน จั่นรัด
 

อ.พลกฤษณ์ หนูทองพูล

อ.คมสัน กลางแท่น
 

อ.กุสุมา สิบแม่แต่
ครูผู้ช่วย

อ.นฤมล เหรียญทองวัฒนา
 

อ.ประสงค์ พูลเพิ่มพันธ์

อ.คุณวัฒน์ ศรีอรุณเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
 

อ.นิวัทธ์ วรรณวงศ์