putchaya
ประพฤติดี ………………. มีวิชา ……………….. สามัคคี

คือ ปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์

“วิทยาลัียแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็น ASEAN ภายในปี 2558”

พันธกิจ

1.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยของผู้เรียน

4.พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกลไกอาชีวศึกษา

5.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ปณิธาน

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะวิชาชีพเป็นเลิศ มีคุณธรรมและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”

อัตลักษณ์

“บริการสังคมด้วยความรู้และทักษะวิชาชีพ”