แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง อันดับ
1 นายธันยธรณ์ อุ่นศิริ ครู (หน.แผนก) คศ.2
2 นายปัญโญ สุขแก้วฟ้า ครู คศ.2
3 นางขวัญนภา ธานีรัตน์ ครู คศ.3
4 นายวิชิต ประทีปเกาะ ครู คศ.2
5 นายฤกษ์ฤทธิ์ จันทุดม ครู คศ.2

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท DOCX, ขนาด 1.57MB)