พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างาน

นายนิวัทธ์ วรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่
นายชาญณรงค์ ทองจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนภัสรัญชน์ สุธรรมเจิรญโชค