แนะแนวอาชีพและการจัดงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
ว่าที่ ร.ต.ณัฐภูมิ จับคล้าย
ลูกจ้างชั่วคราว