งานอาคารสถานที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นักการภารโรง / คนงาน
นักการภารโรง / คนงาน
นักการภารโรง / คนงาน
นักการภารโรง / คนงาน
นักการภารโรง / คนงาน
นักการภารโรง / คนงาน
นักการภารโรง / คนงาน
จ้างเหมา
จ้างเหมา