ครูที่ปรึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างาน