งานปกครอง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
] เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นายสมคิด จุติยนต์
เจ้าหน้าที่
นายประสงค์ พูลเพิ่มพันธ์
เจ้าหน้าที่
นาพงษ์สนิท แสงจินดา
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นางสาววราภรณ์ แหวนเพ็ชร
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
นางสาวทัดดาว ชื่นด้วง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนิตญา คงศิริ