งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
ลูกจ้างชั่วคราว