งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
นายฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ
เจ้าหน้าที่
นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล
เจ้าหน้าที่