แบบฟอร์ม และวิธีการประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครู

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 330KB)

คู่มือ ID PLAND

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 25.99MB)

คู่มือแนวทางขับเคลื่อน PLC

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 2.47MB)

แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท DOC, ขนาด 558KB)

การประเมินตนเองและการจัดทำ ID PLAN

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PPTX, ขนาด 1.92MB)