อบรมปี 58 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี จังหวัดนครปฐม และสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จังหวัดนครปฐม

1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2

3

4

5

6