การอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

การอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

001

006

007

008

013

014

015

012

011

009

010

005

004

003

002