การอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

การอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

005

006

001

002

003

004