ผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่เริ่มเปิดการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

ที่ รายนาม ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายประเสริฐ สรสุชาติ สมัยที่ 1 : พ.ศ. 2481-2484
สมัยที่ 2 : พ.ศ. 2492-2495
2 นายบุญธรรม กรรณสูตร พ.ศ. 2484-2489
3 นายบุญเลิศ กรรเขต พ.ศ. 2489-2490
4 นายแคล้ว ทองเรือง สมัยที่ 1 : พ.ศ. 2490-2492
สมัยที่ 2 : พ.ศ. 2516-2518
5 นายสรจักษ์ สุขลาภ พ.ศ. 2495-2496
6 นายชัชวาลย์ จันทร์พานิช พ.ศ. 2496-2497
7 นายประพันธ์ ปานทิพย์ สมัยที่ 1 : พ.ศ. 2497-2516
สมัยที่ 2 : พ.ศ. 2518-2519
8 นายสนั่น จียังศุวัต พ.ศ. 2519-2523
9 นายอรุณ ยิ่งเจริญ พ.ศ. 2523-2526
10 นายคำนึง สาขากร พ.ศ. 2526-2535
11 นายกมล วุฒิสวัสดิ์ พ.ศ. 2535-2540
12 นายศักดิ์ชัย เตติวัฒน์ พ.ศ. 2540-2544
13 นายเอี่ยม สมใจ พ.ศ. 2545-2547
14 นายสมคิด อ่วมเพ็ง พ.ศ. 2547-2553
15 นายจุรินทร์ มิลินทสูต พ.ศ. 2554-2558
16 นายชำนาญ ทรัพย์สนอง พ.ศ. 2558-2559
17 นายณรงค์ ไทยทอง พ.ศ. 2559-2562
18 นายพุทธพร ปราโมทย์ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน