เผยแพร่การดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

ตามที่สักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดยให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นที่ปรึกษา และส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบธุรกิจให้แก่นักศึกษานั้น

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร มีรายละเอียดตามปีงบประมาณดังนี้